·        Wpływ generalizacji danych geometrycznych na dokładność prognoz deformacji terenu górniczego – budowa numerycznego modelu złoża.

(The impact of geometric data generalization on the accuracy of deformation predictions of the mining area - construction of a digital deposit model).

W artykule przedstawiono problematykę związaną z budową numerycznego modelu złoża, który może być podstawą przygotowania danych o eksploatacji do celów obliczeń prognostycznych. Opisano sposób dwustronnej komunikacji między mapą numeryczną a programami prognozującymi deformację terenu górniczego.

2019. S.W. w I. P. G. - Perspektywy i zagrożenia, Volume 8, Issue 1, 2019, pp. 136-147.

·        Wpływ generalizacji danych geometrycznych na dokładność prognoz deformacji terenu górniczego – zdefiniowanie problemu

(The impact of geometric data generalization on the accuracy of deformation predictions of the mining area - defining the problem)

W artykule przedstawiono problematykę związaną z przygotowaniem danych o eksploatacji do celów obliczeń prognostycznych.

2019. Prz. Gór.  t. 75 nr 2, s. 1-6.

·        Reduction of measurement data before Digital Terrain Model generation vs. DTM generalization

The proposed Optimum Dataset (OptD) method removes from the measurement dataset those points which do not affect the terrain characteristics and can be omitted.

2018. Survey Review. DOI 10.1080/00396265.2018.1474685.

·        The optimal position of a pumping station based on the digital terrain model. Journal of Water and Land Development

The purpose of the work described in the tarticle was to find the optimal location of the pumping station. A catchment division was made for the entire analyzed area.

2019. Journal of Water and Land Development. DOI.10.2478/jwld-2019-0011

·        Budowa numerycznego modelu terenu dla celów związanych z liczeniem objętości

(Creating of a digital terrain model for volume calculation needs).

 Artykuł zawiera przegląd stosowanych metod liczenia objętości zbiorników, hałd, wyrobisk górniczych. Wymieniono kilka dodatkowych zastosowań powierzchni objętościowej, takich jak: projektowanie filara ochronnego, wyznaczanie linii przecięcia spągu pokładu ze stropem karbonu.

2018. S.W. w I. P. G. - Perspektywy i zagrożenia. vol. 7 iss. 1, s. 470-483

·        Algorithm of transformation between the local system Borowa Góra and the state system PL-2000 on the example of PG Silesia

The algorithm of the transformation task obtained as a result of the realization of research concerning the accuracy evaluation and determination of coordinate transformation parameters between the local and state systems was presented.

2018. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. DOI 10.1088/1755-1315/198/1/012014

·        Calculation of object deformation category considering date of its construction

The paper presents the problems related to the two-way communication between the numerical map and programs predicting the deformation of the mining area. The method of automatic assigning of deformation categories to objects, including the date of its construction, has been described.

2018. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. DOI. 10.1088/1755-1315/198/1/012012

·        Opracowanie bazy danych o obiektach budowlanych posadowionych na terenie górniczym z wykorzystaniem wolnego oprogramowania

(The development of a database of building objects located in the mining area using the free software)

W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania Quantum GIS do opracowania bazy danych o obiektach budowlanych posadowionych na terenie górniczym kopalń.

2017. Przegląd Górniczy, 12/2017, ISSN 0033-216X, str. 47-54.

·        Zastosowanie programu Geolisp do tworzenia dokumentacji kartograficznej odkrywkowego zakładu górniczego

(Application of Geolisp computer program to create cartographic documentation of opencast mining plant)

W artykule: obliczanie objętości zwałowisk, tworzenie wykresów (przekroi i profili) oraz powierzchni NMT. W dalszej części artykułu zostały pokazane kolejne kroki tworzenia i raportowania parcel oraz kontrola ich topologii.

2017. JCEEA, t. XXXIV, z. 64 (4/I/17), e-ISSN 2300-8903

·        Selected possibilities of the GIS data import in programs AutoCAD Civil 3D and Geolisp

The article presents the issue of using the data which are available on the Internet in WMS and WFS formats.

2017. Geoinformatica Polonica, Vol. 16, s. 69-76

·        Zastosowanie oprogramowania Geolisp do budowy dynamicznego systemu informacji o przestrzeni górniczej

(The use of the Geolisp software to build a dynamic information system about the mining area)

 W artykule omówiono możliwości programu Geolisp w zakresie sporządzania różnorodnej dokumentacji takiej jak: przekrój przez górotwór, tworzenie prognozowanej mapy wysokościowej, znajdowanie parcel o zadanych parametrach jakościowych, wykres miąższości ściany, karta otworu wiertniczego, transformacja między różnymi układami współrzędnych, kontrola topologii, predykcja (kriging) wybranego parametru w zadanym obszarze i wiele innych.

2017. S.W. w I. P.  Górnictwo zrównoważonego rozwoju. vol. 6 iss. 3, s. 213-222.

·        Projektowanie filara ochronnego szybu na podstawie modelu złoża

(Designing of the shaft safety pillar based on numerical mineral deposit model)

 W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania Numerycznego Modelu Złoża do projektowania filara ochronnego dla szybu.

2016. S.W. w I. P. Górnictwo - Perspektywy i zagrożenia, Nr 1 (13). Strony 178-189

·        Przestrzenny model zabytkowej kopalni Guido

(The numerical model of excavations in the historic Guido mine)

Opisano czynności, jakie należy wykonać w celu utworzenia przestrzennego modelu wyrobisk górniczych. Wskazano praktyczne możliwości wykorzystania utworzonych modeli w codziennej pracy zakładów górniczych.

2015. JCEEA, t. XXXII, z. 62 (e-ISSN 2300-8903); str. 337-350.

·        Model złoża oparty na parametrach jakościowych węgli kamiennych – pierwszy komunikat

(Numerical model of bituminous coal deposit constructed on the base of coal quality parameters –introduction)

Omówienie metod badania parametrów węgla i utworzenia numerycznego modelu jakości złoża.

 2015. JCEEA, t. XXXII, z. 62 (e-ISSN 2300-8903); str. 379-394;

·        Wykorzystanie serwera map w planowaniu produkcji węgla kamiennego

(Using map server in planning for coal production)

 W artykule opisano przykłady wykorzystania informacji zgromadzonych w serwerze map w planowaniu produkcji węgla kamiennego.

2013. Geomatyka górnicza. Praktyczne zastosowania. s. 157-165. ISBN: 978-83-62079-98-8.

·        Wdrożenie aplikacji przeznaczonych do obsługi danych geologicznych w Kompanii Węglowej S.A.

(Implementation of applications designed to service geological data in Coal Company S.A.)

Prezentowany system umożliwia wykonanie różnorodnych zestawień, obliczeń, izolinii i map obrazujących wybrane parametry złoża.

2013. Geomatyka górnicza. Praktyczne zastosowania. s. 127-139. ISBN: 978-83-62079-98-8.

·        Model terenu Górniczego

(Model of mining area)

 W referacie przedstawiono tworzenie prognozowanej mapy sytuacyjno-wysokościowej, zawierającej aktualną rzeźbę terenu, zalewiska, izolinie obniżeń i pokolorowane według kategorii budynki.

2013. Prz. Gór. nr 8, str. 170-179, ISSN 0033-216X.

·        Planowanie produkcji w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem informacji zgromadzonych w systemach GIS  

(Planning of production in coal mining with using information collected in GIS systems)

Opis procesu planowania oraz monitorowania robót górniczych w kopalni węgla

Kamiennego z wykorzystaniem oprogramowania Geolisp.

2012. Zesz. Nauk. Pol. Śl. nr 1871 Org. z. 60, s. 335-344.

·        Wykorzystanie Numerycznego Modelu Złoża do zarządzania wielkością i jakością produkcji węgla

(Utilization of Numerical Mineral Deposit Models to management the size and quality of coal production)

Przedstawiono możliwości programu Geolisp w zakresie sporządzania różnorodnej dokumentacji (raportów, wykresów, map tematycznych itp.) na podstawie danych opisowych parceli.

2012. Przegląd Górniczy, 8, ISSN 0033-216X, str. 218-224.

·        Standaryzacja map wyrobisk górniczych w warunkach Kompanii Węglowej S.A.

(Standardization of maps of mining excavation in conditions of Coal Company SA)

W referacie opisano przebieg procesu standaryzacji prac wdrożeniowych systemu Numerycznego Modelu Złoża w Kompanii Węglowej S.A.

2011. Geomatyka górnicza praktyczne zastosowania. str. 53-64, ISBN 978-83-62079-09-4.

·        Rozwój Numerycznego Modelu Złoża w zakresie wprowadzania danych geologicznych

(Development of a Numerical Deposit Model with respect to the introduction of geological data)

2011. Prace naukowe GIG, 2/1/2011, ISSN 1643-7608, str. 422-429.

·        Model numeryczny złoża węgla kamiennego i jego praktyczne zastosowania

(Digital coal deposit model and its practical implementation)

2010. Wiadomości Górnicze. Nr. 61. 7/8, str. 458-465. ISSN 0043-5120.

·        Współczesne funkcje kartografii górniczej

2009. X Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych

·         Budowa schematu przestrzennego wyrobisk górniczych

2007. Zeszyty Naukowe Pol. Śl. nr 1752 s. Górnictwo z. 278

·        Budowa Systemu Obsługi Kopalnianych Map Numerycznych

2005. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. nr 10, s. 21-26.

·        Zastosowanie metody niezależnych modeli do transformacji map numerycznych

2005. Konferencja Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna. s. 193-202.

·        Struktura bazy danych sieci uzbrojenia technicznego terenu na terenach górniczych

2004. XI Międzynarodowe sympozjum Geotechnika. s. 157-163.

·        Wykorzystanie systemu obsługi kopalnianych map numerycznych dla celów prognozowania deformacji terenu górniczego

2004. XI Międzynarodowe sympozjum Geotechnika. s. 141-147.

·        Budowa numerycznego modelu terenu dla celów związanych z obliczeniem objętości

2004. Zeszyty naukowe Pol. Śl. s. Górnictwo, nr 261, s. 225-230

·        Transformacja map numerycznych między różnymi układami współrzędnych

2003. Zeszyty naukowe Pol. Śl. z. 258. s. 259-267.

·        Rekonstrukcja map podstawowych Kopalni Soli Wieliczka wraz z ich numerycznym opracowaniem

1997. IV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych.

·        Zastosowanie AutoCAD-a do pozyskiwania i wizualizacji danych opisujących eksploatację górniczą dla celów prognozowania deformacji terenu górniczego

1996. Konferencja Informatyka w geodezji górniczej. s. 101-110.